Grup Eğitimi-Bireysel Eğitim-Aile Eğitimi

Grup eğitimi 4 ile 10 çocuğun katılımı ile yapılan eğitimdir.  Özel Eğitim Rehabilitasyon uygulamaları Program Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış olan grup eğitim programı, uzman meslek elemanı tarafından uygulanır.

            Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı, çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak hazırlanır.

            Tüm grupların birbirleriyle benzeşen yanları olduğu gibi, ayrılan yanları da vardır. Bazı gruplar, amaç, içerik ve öğrenme stratejileri ile öğrenci düzeyleri açısından kendi içerisinde basamaklandırılarak seviyelere ayrılmıştır;

-         iletişim becerileri ve sosyal uyum grubu

-         okuma – yazma hazırlık grubu

-         okuduğunu anlama, ifade etme – yazma eğitim grubu

-         ileri düzey okuma – yazma eğitim grubu

Grup eğitimi programına alınacak öğrenciler yaşlarına, gelişimsel ihtiyaçlarına ve eğitimsel düzeylerine göre belirlenir.

            Grup eğitiminde grubun adı ve amaçlarına yönelik uygulamalar asıl olup, gruptaki her bir öğrencinin gruptan ne kazanacağı ve gruba ne kazandıracağı öngörülerek program oluşturulur. Grup eğitiminin programında gruba yönelik hedefler ve bireye yönelik hedefler ayrı ayrı belirlenir.

            Grup eğitiminin hedef davranışları, her bir çocuk için tek tek değerlendirilir.

            Bazı öğrenciler kendi grubunun dışında belirlenmiş bir amaç için veya bir problemin çözümü için düzeyinin altında ve üstünde grup eğitim programlarına geçici olarak alınabilirler. Yine bazı çocuklar için ilişki, paylaşma, kendini kontrol etme, uyum ve davranış problemlerini kontrol etme amaçlı grup eğitimi, drama veya terapi tekniklerinin kullanıldığı programlar oluşturulur.


BİREYSEL EĞİTİM NEDİR?

Bireysel özel eğitim; çoğunluktan farklı olan ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.

Çocukla uzman eğitimci arasındaki kişisel değerlerde olan özenli bir ilişki türü, gelişimsel eğitimsel içerikli özel bir çalışmadır.

BİREYSEL EĞİTİMDE PLANLAMA

Farklı gelişim gösteren bireyin zayıf ve güçlü yönlerinin değerlendirilmesinden sonra uygun müdahale programlarına geçme aşaması dikkatlice hazırlanmış bir planlamayı gerektirir. Bu planlama süreci bireyin özel eğitim gereksinimlerinin tümünü kapsar. Uzun ve kısa dönemli çalışma hedefleri, kullanılacak yöntem-teknikler ve değerlendirme süreci açık bir şekilde tanımlanır.

Bireysel Eğitim Programları Oluşturma

    Bireysel Eğitim Programları oluşturma süreci bireyin mevcut performans düzeyinden hareketle planlama süreci çerçevesinde çalışılacak uzun ve kısa dönemli hedefler saptanır.

    Yöntem, teknik, etkinlik planları ve materyaller biçimlendirilir.

    İlgili birim uzmanları arasından programı uygulayacak uzmanlar belirlenir.

    Değerlendirme yöntemleri ve ödül mekanizmaları belirlenir.

    Programın devam edeceği zaman çizelgesi çerçevesinde uygulamalara başlanır

BİREYSEL EĞİTİM SÜREÇ VE ÖZELLİKLERİ

Bireysel eğitim programlarının uygulama, izleme ve değerlendirme aşamaları, sürecin en önemli bölümleri olarak düşünülebilir. İyi düzenlenmiş ve iyi uygulanan bir değerlendirme ve izleme süreci olmazsa çok iyi hazırlanmış bir BEP dahi başarısız olur. Öğrencinin bireysel eğitim programını uygulamaktan sorumlu kişiler, eğitim ortamında uygulama ve programın işlevselliğini ve çocuğun başarısını da değerlendirirler. Bireysel eğitim programları, çalışılacak hedefler ve kullanılacak yöntemlerin yanı sıra uygulama ve değerlendirme süreçlerini de içine alır. Uygulama aşamasında oluşan her türlü yenilik ve farklılık, çocuğun duygu durumu BEP sürecine yeni veriler olarak kaydedilir.

ÖĞRENME VE KAZANIMLARIN TRANSFERİ

İyi ve etkili bir bireysel eğitim programında amaç sadece hedefleri iyi belirlemek, doğru yöntemler belirlemek ve uygulamak, sonuçları değerlendirmek değildir. Bireyin ve ailesinin günlük yaşamlarında yaratılabilecek fark ve değişiklikler bir programın kalitesini belirler. Bu nedenle her program kazanımların ve öğrenilenlerin hayata yansıması boyutunu mutlaka ele alır. Yapılan aile ve okul görüşmeleri, doğal ortam gözlemleri, fırsat öğretimleri ve ev ziyaretleri bize bu önemli boyutun işlevselliğini değerlendirme imkanı tanır

Uyum ve Davranış Problemleri

Çocuğun ruhsal gelişimi bir bütündür ve her dönem kendi içinde değişim ve farklılık gösterir. Aynı zamanda her dönem bir sonraki dönemi olumlu ve olumsuz açıdan etkiler. Eğer olumsuz durumlara zamanda ve etkili müdahalede bulunulamazsa yaş ilerledikçe artarak devam etme riski yüksektir. Çocukların ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırabilmek ve ilişkilerini olumlu hale getirebilmek her türlü uyum ve davranış problemine zamanında müdahale ile mümkün olabilmektedir.

Kurumumuzda hem ailelerine hem de çocuklara yönelik terapi yürütülen uyum ve davranış problemleri;


- Saldırganlık

- Aşırı Hareketlilik

- Çalma

- Yalan Söyleme

- Dışkı kaçırma

- Altını ıslatma

- Tırnak yeme

- Parmak emme

- İnatçılık

- Uyku Bozuklukları


Aile Eğitimlerinin Önemi

Eğitim yalnızca okul ve eğitim ortamında yürütülen bir süreç değildir. Çocuğun ilk deneyimlerini edindiği, ilk etkileşimde bulunduğu ortam aile ortamıdır.

Çocuğun katılımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları ne derece etkileyeceği;

Ailenin sosyo – kültürel niteliğine,

Çocuklarına sağladığı uyarılara

Çocuk yetiştirme tutumlarına

Sözel iletişim ve model alma gibi aile ortamı ile ilgili pek çok değişkene bağlıdır.

Çocuğun gelişiminde bu denli etkileri olan ailenin çocuk gelişimi ve eğitimi konularında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve öğrendiklerini davranışa dönüştürebilmesi için;

Beli program çerçevesinde çocuğun eğitilmesi gerekmektedir. Eğitim sürecinin etkili ve verimli olabilmesi ailenin bu sürece etkin katılımı son derece önemlidir.

Çünkü; çocuklarımız tüm zamanlarında daha çok aileyle birlikte ( uyku dışındaki zamanlarının % 80’ini aileyle birlikte geçirmektedir. ) olmaktadır.

Çocuğun eğitim ve gelişiminde en etkili ve en ekonomik sistem aile eğitimidir.

Anne babalar çocuğun yeterli ve yetersiz olduğu yönleri en iyi bilen kişilerdir.

Çocuğun gelişiminde etkili olacak ortamların hazırlanmasında ailenin rolü büyüktür.

Her öğretim kademesinde çocukların başarıları sadece okulda aldıkları eğitime değil, evde aldıkları destek eğitime ve ailelerin eğitime katılmasına da bağlıdır.

Çocuklar aileleri model almaktadır.

Aile Eğitiminin Amaçları

Ailenin çocuğunun durumunun kabulünü sağlamak, çocuğu objektif olarak değerlendirebilmesine imkan tanıyarak potansiyelini ve sınırlılıklarını anlamasına yardımcı olabilmek.

Ailenin haklarını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamak

Aile ile işbirliği yapmak, eğitim programlarının özelliklerini anlatmak ve programlarının amaçların gerçekleştirmede yardımlaşmayı teşvik etmek.

Ailenin belli programları uygulayabilmesini sağlayarak, ev ortamını daha verimli bir eğitim ortamı haline getirmek.

“ Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.”

Çocukları ile nasıl ilişki kuracakları, nasıl sürdürecekleri, onu içtenlikle nasıl kabul edecekleri konularında rehberlik etmek.

Çocukların tüm gelişimsel özelliklerine yönelik bilgilenmelerini sağlamak

Aile eğitimleriyle desteklenen bir ev ortamında ilişkiler çok daha sağlıklı ve çocuğun gelişimine yönelik olmaktadır. Çocuğun özel eğitimde kazandığı becerilerin ev ortamında aile ile işbirliği yaparak pekiştirilmesi eğitimin sürekliliği ve yaygınlaştırılması açısından önemlidir. Ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerinde ekibe dahil olmaları kabul sürecine ulaşmalarını hızlandırmakta, çocukların performanslarında da belirgin bir artışa imkan tanımaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz Aile Eğitim Çalışmalarında;

Ailelerimize çocuklarına ait özellikler, gelişimleri, yeterlilikleri, yetersizlikleri, ihtiyaçları ve problemin seyri hakkında bilgi vermek

Çocuklarının eğitimleri konusunda yapabilecekleri konusunda bilgilendirmek alabilecekleri kaynaklar hakkında yönlendirmek

Yaşadıkları duygu çatışma ve kaygıların anlaşılması paylaşılması ve çözümlenmesine yönelik çalışmalar yapmak

Ailelerin kendilerine çocuklarına güven duyabilmelerini sağlayarak başa çıkabilme becerilerini güçlendirmek ve sosyal yaşamdan kopmalarını önleyebilmek hedef alınmaktadır.